Bài giảng Y Khoa

Thời gian và nhiệt độ bảo quản các enzym

Thời gian và nhiệt độ bảo quản các enzym

TT Enzym Chất liệu Thời gian và nhiệt độ bảo quản các enzym
1 Amylase Huyết thanh, huyết tương, Nước tiểu (không thêm chất bảo quản) 7 ngày ở 15-25oC, 1 tháng ở 2-8oC, 2 ngày ở 15-25oC, 10 ngày ở 2-8oC
2 HBDH Huyết thanh, huyết tương 3 ngày ở 15-25oC, 7 ngày ở 2-8oC (hoạt độ giảm 5%)
3 ACP Huyết thanh, huyết tương 7 ngày ở 2-8oC (phải acid hoá)
4 ALP Huyết thanh, huyết tương 7 ngày ở 15-25oC, 7 ngày ở 2-8oC, 2 tháng ở (-15)-(-25)oC
5 ALT Huyết thanh, huyết tương 3 ngày ở 15-25oC, 7 ngày ở 2-8oC, 7 ngày ở -70oC
6 AST Huyết thanh, huyết tương 24 giờ ở 15-25oC, 7 ngày ở 2-8oC
7 CHE Huyết thanh, huyết tương 6 giờ ở 15-25oC, 7 ngày ở 2-8oC, 6 tháng ở -70oC
8 CK Huyết thanh, huyết tương 2 ngày ở 15-25oC, 7 ngày ở 2-8oC4 tuần ở (-15)-(-25)oC
9 CK-MB Huyết thanh, Huyết tương (chống đông bằng heparin) 8 giờ ở 15-25oC, 8 ngày ở 2-8oC, 4 tuần ở (-15)-(-25)oC, 8 giờ ở 15-25oC, 5 ngày ở 2-8oC, 8 ngày ở (-15)-(-25)oC
10 LDH Huyết thanh, huyết tương 7 ngày ở 15-25oC, 4 ngày ở 2-8oC, 6 tuần ở (-15)-(-25)oC
11 GGT Huyết thanh, huyết tương 7 ngày ở 15-25oC, 7 ngày ở 2-8oC, 1 năm ở (-15)-(-25)oC
12 Lipase Huyết thanh, huyết tương 1 tuần ở 15-25oC, 1 tuần ở 2-8oC, 1 năm ở (-15)-(-25)oC
Nguồn: cẩm nang xét nghiệm – MEDLATEC

Comments

comments

Leave a Reply